Hem

Globala synergier inom Fintech

Global Direct Partners (GDP) är ett onoterat, publikt bolag vars syfte är att förvärva och förädla små och medelstora bolag inom Fintech. Genom engagemang och erfarenhet utvecklar vi mindre entreprenörsbolag till stora och blomstrande företag.

ikon_-16

Kunskap genom praktiska erfarenheter

Bolagets målsättning är att säkerställa att portföljbolag kan växa genom det ekonomiska stöd, förvaltning och erfarenhet som vi eller andra portföljbolag tillhandahåller och på så sätt använda synergieffekter som drivkraft för att skapa mervärde. Vi förfinar och utvecklar produkter för att öka lönsamheten och kundbasen, förbättrar marknadsföringsinsatser och introducerar nya marknader till våra portföljbolag. Allt detta görs genom att noggrant välja lämpliga företag som passar vår portfölj inför framtida noteringar.

image
ikon_core_value

Kärnvärden

ikon_-17

Aktivt engagemang

Genom ett operativt samarbete med respektive portföljbolag är vi med och driver och utvecklar verksamheter framåt, med målsättning om noteringar inom en rimlig närtid.

kikare_icon

Långsiktigt ägande

Förändring tar tid. Vi är med och genomför nödvändiga förändringar för att säkerställa långsiktigt lönsamma och välskötta portföljbolag.

ikon_-18

Socialt ansvarstagande

Vi ser en stor potential i att erbjuda finansiella tjänster till individer och företag som inte har tillräcklig tillgång till detta idag.

https://globaldirect.se/wp-content/uploads/2023/09/mudgerz_3_1_2.jpg
0

miljarder USD skickades till

låg- och medelinkomstländer

under 2022, detta är en ökning med …

0

procent

Källa: Världsbanken

ikon_-15

Stora utmaningar inom Fintech

Fintech-sektorn har alltsedan dess tillkomst spåtts erbjuda alternativ till befintliga och dyra finansiella tjänster. Dessa löften har dock inte kunnat infrias då många affärsmodeller inte hunnit med i utvecklingen. De nya och ”moderna” Fintech-bolagen har i allt större grad närmat sig den traditionella finansiella sektorn utan att ha gagnats av digitaliseringens möjligheter vilket har skapat tjänster som inte är mycket bättre än de som redan fanns. Därmed försvinner attraktionskraften från konsumenterna vilket har medfört höga kostnader vad gäller kundrekrytering samtidigt som administration dragits med alltför höga kostnader. Företagen inom Fintech 1.0 har därmed självmant intagit en position med väldigt stora förluster vilket har fungerat i en marknad som endast ser till företagens värdering – men marknaden har förändrats.

ikon_remittance

Fintech 2.0 – en fungerande affärsmodell

Global Direct Partners insåg tidigt möjligheterna som skulle uppstå och sökte investeringsobjekt för att förverkliga en vision om hur Fintech kan förädlas. Redan 2019 gjordes en initial investering i PU Group och arbetet initierades för att skapa en global lösning inom remitteringar (överföring av pengar) för privatpersoner och företag med fokus på snabb ekonomisk tillväxt, positiva kassaflöden och organisk tillväxt. Med PU Group – under varumärket Spoko – har vi idag skapat nästa generation inom Fintech – vi kallar den Fintech 2.0. Den största skillnaden finns i affärsmodellen där befintlig teknologi via samarbeten, kostnadskontroll och implementering skapar tillräcklig organisk tillväxt för att tidigt nå break-even. Inom 24 månader skapade vi tillväxt där andra i åratal försökt att minska sina förluster och försökt att generera svarta siffror, och misslyckats.

ikon_global

Vårt mål – en global finansiell lösning

Vår målsättning med Spoko är att genom Fintech 2.0 bli en global payment provider för individer som skickar hem pengar till släkt och vänner för att kunna betala för exempelvis skola, mat och kläder. Vidare avser vi även att erbjuda företag att skicka pengar snabbt och billigt inom och utanför EU. Här finns det ett stort behov och en lucka i marknaden där få aktörer är verksamma idag.

Global Direct Partners är redan en bra bit på vägen men siktar än högre och längre. Genom våra innehav agerar vi proaktivt för att förändra förutsättningarna på den finansiella marknaden. Vårt arbete präglas av uthållighet, inarbetade processer, ödmjukhet och samarbete. Vi utmanar oss själva och befintliga strukturer samtidigt som vi välkomnar förändring.